Európai Uniós támogatásból megvalósult beruházás

Közzétéve: 2020. szeptember 14.

A Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló Gondozó Otthona vissza nem térítendő támogatást nyert az intézmény modernizálására, a dolgozók és lakók képzésére az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati kiíráson Az otthonosabb “Liget Otthon” című TIOP-3.4.2-11/1-2012-0022 regisztrációs számú pályázat keretében.

A statisztikai adatok alapján 577.006 fő személy él valamilyen fogyatékossággal Magyarországon. Ebből 98.065 fő veleszületett, 73.454 fő baleset következtében vált fogyatékossá, 310.694 főnek betegség okozta a fogyatékosságát, 39.694 fő nem tudja és 55.258 fő számára ismeretlen a fogyatékosságának oka.

Az intézmény tágabb ellátási területén, vagyis Jász-Nagykun-Szolnok megyében a fenti évi népszámlálási adatok alapján 29.328 fő él valamilyen fogyatékossággal, melyből 14.272 fő férfi és 15.056 fő nő. Szolnok városában ez a létszám összesen 3.217 fő, melyből 1.871 fő férfi és 2.046 fő nő.

Szolnok város lakosságának tehát mintegy 3%-a fogyatékos. A fogyatékos személyek nagy részét az értelmi és mozgásfogyatékosok alkotják, sokan cselekvőképességet érintő gondnokság alatt állnak. Számuk jelentős, melyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ezen sérült emberek egy része családban él, rendezett körülmények között.

Az intézmény alapvetően az egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt rászorult személyekről állapotuknak és helyzetüknek megfelelően szakosított szociális intézményi formában gondoskodik, míg az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes körű ellátásáról pedig ápolást, gondozást nyújtó intézményben. Szociális intézményben olyan rászorult személyeket lehet ápolni, gondozni, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. A bentlakásos ellátás esetén olyan értelmi fogyatékos személyek ellátását biztosítja az intézmény, akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására valamint gondozására más módon nincs lehetőség. Az intézmény életét, amennyiben az lehetséges a természetes életritmushoz, életformához közelítve kell megszervezni. Tudatosan kell törekedni a hospitalizációs ártalmak megelőzésére.

A -3.4.2-11/1-2012-0022 regisztrációs számú projekt célja volt a Liget Otthon épületének átfogó felújításán és korszerűsítésén keresztül hozzájárulni a társadalmi befogadás erősítéséhez szükséges szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztéséhez. 

A Liget Otthonban lévő zsúfoltság csökkentéséhez és a meglévő elavult  szigetelési rendszer korszerűsítéséhez nyújtott segítséget a pályázat. 

Hiszen a Liget Otthon 1991 óta egy 1974-ben épült bölcsőde épületében kapott helyet. Az intézmény megalakulása idején még nem volt érvényben az a jogszabály, miszerint 6 m²/fő területet kell biztosítani a lakószobákban.

Az akadálymentesítés sem volt megoldható az épület adottságai miatt. Már az intézmény megnyitása idején sem volt ideális az épület a bentlakásos ellátási feladatokhoz, a későbbiek során- a jogszabályi feltételek egyre szigorúbbá válása miatt- egyre kevésbé felelt meg az épület a fogyatékos személyek ellátásához.

Az akadálymentesítés keretén belül megvalósult:

Új akadálymentes rámpa

Az akadálymentes épület padlószintje és járda közötti szintkülönbséget 5%-os lejtésű rámpa hidalja át. A rámpa előtt és után (járdában és pihenőn) az 1,50 m szabad közlekedési területet biztosítani kell. A rámpa szabad szélessége 1,30 m, tér felőli oldalán kétsoros akadálymentes kapaszkodó és lecsúszást gátló perem készült. A csapadékvíz elvezetést 2 x 2 cm-nél kisebb nyílásméretű fedráccsal védett folyóka vagy nyitott oldalkialakítás esetén maximum 1,5 % oldallejtés biztosítsa. A pihenő és járda burkolatát a lejtés kezdeteknél egy lépéshosszon belül figyelmeztető sávval kellett kialakítani. A rámpa burkolata fagyálló, csúszás- és hézagmentes térburkolattal készült. 

Új akadálymentes lépcső kialakítása

Új lépcső épült az akadálymentes bejárathoz, a bejárati ajtó előtti pihenőt az ajtó hozzáférési területének biztosításához kiszélesítették. A lépcső fellépése 15 cm, a lépcsőfok homloklapja a járólapra merőleges. A burkolat csúszás és hézag mentes, a lépcsőfok előtti (kezdő fokok) burkolatban 50-60 cm széles figyelmeztető sávot alakítottak ki. A lépcső homloklapját kontrasztos színezéssel kellett kialakítani. Javasolt a lépcsőfok élénél lábbal is érzékelhető felületváltású burkolatot alkalmazni. A lépcső használatához megfelelő megvilágítás készült.

Akadálymentes kapaszkodó kialakítása

A kapaszkodó elemeinek elhelyezési magassága: 70 és 95 cm, pihenőknél is folytonosak, túlnyúlás 30 cm (kivéve ha közlekedési útvonalba nyúlik be a kapaszkodó), a kapaszkodók átmérője 45-50 mm, a kapaszkodó faltól való távolsága 45-50 mm. A korlát színezése kontrasztos, anyaga pl. szinterezett acél. A kapaszkodót kézfelemelés nélkül kell tudni használni, ezért a megfogásokat „pipa formában” kellett kialakítani.

Épületbejárat

Az új akadálymentes épületbejárat mellet alakították ki az új ügyfélfogadásra alkalmas fogadóirodát és az új hálószobákat.

A meglévő szélfogó és ajtók kialakítása megfelelő. A szélfogóba szennyfogó szőnyeget helyeznek el, ezért vezetősáv nem készült. Az ajtó előtti pihenőn a kerekesszékkel való használati területet biztosítani kell. A bejárathoz lábtörlőrács nem készül, a legömbölyített kivitelű küszöb magassága maximum 2 cm lehet. A nyílászáró kontrasztos színezésű (faltól). A bejárati ajtó szélességi mérete 105/210 (szabad nyílásmérete minimum 90 cm).

A teli üvegezésű ajtókat szemmagasságban – járófelülettől mérten 1,50 m magasságban színes, kontrasztos jelölésekkel (~10 cm átmérőjű színes körök vagy nyilak egy sorba rendezve, stb.) tették érzékelhetővé. A bejárati ajtó mellett az akadálymentes kialakítást, az épület funkcióját és nyitva tartását írott, piktogrammal és Braille írással is ellátott, szemmagasságban elhelyezett (1,20 – 1,60 m) táblával jelölik.

Akadálymentes zuhanyzó és WC helyiség

A meglévő akadálymentes zuhanyzó kialakítása megfelelő, a helyiségben lévő akadálymentes WC-t csak két irányból lehet használni, a három oldalról való megközelítés az új akadálymentes WC-ben lett biztosított. A helyiség ajtaja mellé helyiségtáblát kellett felszerelni.

Infokommunikációs akadálymentesítés

A környezet vizuális érzékelése kontraszthatások alkalmazásával – elsősorban színkontrasztok, fény-árnyék kontrasztok – jelentősen fokozható, ami az érzékszervi sérült, különösen a gyengén látó és vak személyek tájékozódásához és biztonságához nélkülözhetetlen. 

A projekt keretében megtörtént az intézmény étkezőjének bővítése a belső udvar egy részének beépítésével, így közel 90 m2-rel nőtt az így már közösségi célra is használható helyiség. 

A lakószobák nem minden esetben feleltek meg a jogszabályi feltételeknek, így a régi irodák helyén is 2 db 3 ágyas lakószoba és 1 db kétágyas betegszoba került kialakításra. 4 db irodai helyiséget az étkező-bővítmény emeletén alakítottak ki, így lehetőség nyílt a Liget Otthonban lévő zsúfoltság csökkentésére és a meglévő elavult fűtési, szigetelés rendszer korszerűsítésére. Az épület új nyílászárókat kapott, a fűtésrendszer korszerűbbé vált, továbbá a látványjavítás és energia- racionalizálás végett a külső homlokzat utólagos hőszigetelése is megtörtént. 

A nyílászárók cseréje a működési költséget csökkenti. A elektromos hálózat felújításával a baleset/tűz létrejöttének kockázata csökken és a több mint 40 éves épületben az energia hatékonyság fontos eleme. 

A kivitelezés 2014. május végén kezdődött és november végén fejeződött be.

A meglévő épület funkciója Fogyatékos személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye.

Az építési munkák során a bővítmény földszint + I. emelet kialakításos lett, melynek földszintjén az étkező és a lépcsőház kapott helyet, az emelten 4 db önálló iroda és szociális helyiségek. A bővítmény kialakítása során a két hosszanti épületszárny funkcionálisan is összeköttetésre került, egyrészt a szűkős étkező bővítésével, másrészt a társalgó helyiség térben történő megnyitásával.

A lépcsőház felmenő lépcsőkar szerkezete alatt egy raktár helyiség alakult ki.

Az épületben belső átalakítások is tervezettek, miszerint az irodahelyiségek helyén két és háromágyas hálószobák alakultak ki. Továbbá az 1999. évi XLII. Törvény módosítása értelmében megszűnt a zárt légterű dohányzó helyiség, helyén egy egyágyas hálószoba alakult ki.

A dohányzás a továbbiakban szabadtérben a bejárattól minimum 5,0 m-re jelölendő ki.

A helyiség takarításához szükséges takarító eszközök, szerek tárolása a meglévő takarítóeszköz tároló helyiségben is megoldott.

Takarításhoz vízvételi és kiöntő hely szintenként biztosított.

Az 1974 évben épült intézményben időszerűvé vált korszerűsítés több pozitívumot is hordoz. Az akadálymentesítés megvalósulásának eredményeképpen sokkal nyitottabbá vált az intézmény a lakókörnyezet felé. Mindemellett a jelenlegi lakók életvitelét is megkönnyíti. A dolgozók számára támogatóvá, könnyebbé teszi a fogyatékkel élők szakmai ellátását. A hozzátartozók számára könnyebbé válik a közlekedés, minden szempontból biztosított lesz az esély egyenlősége.

A zsúfoltság csökkentése révén a mindennapok minőségi életvitele adatik meg a lakóknak. Kényelmesebb, tágabb terekben az egyén sokkal nyíltabb, konfliktus kerülőbb és a konfliktusok kezelése is sokkal rugalmasabb.

A betegszobák létrejöttével szintén a betegellátás minőségi színvonala vált biztosítottá amellett hogy a jogszabályi feltétel is teljesül.

A projekthez kapcsolódó szakmai programmal a projektgazda javítani tudta az intézményi környezetben dolgozók feladatellátásának minőségét, mind a dolgozók, mind pedig a lakók az intézményi változásokra felkészítő foglalkozásokon vehettek részt. 

A projekt összköltsége: 98.499.590 forint

A projekt elszámolható összköltsége: 98.499.590 forint

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a, 98.499.590 forint.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg

Skip to content